Головна » документи закладу

документи закладу

Затверджую

Начальник відділу освіти

Тульчинської райдержадміністрації

_____________   М.М.Митрицан

«____»_____________________року

СТАТУТ

 

 

 

 

 

 Холодівської

загальноосвітньої

 школи  І – ІІ ступенів

Тульчинської районної ради

Вінницької області

 

 

 

 

 

Зареєстровано виконавчим комітетом

                                                                   Холодівської сільської ради

                                                        Реєстраційний номер

Керівник реєстраційного органу

                                                 Сільський голова 

______________   Ю.В. деркач

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І Загальні положення

1.1. Цей Статут визначає основні засади діяльності  Холодівської загальноосвітньої школи І –ІІ ступенів Тульчинської районної ради Вінницької області (далі - закладу), скорочена назва Холодівська ЗШ І-ІІ ст. 

1.2. У цьому статуті терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про загальну середню освіту» (651 - 14).

 1.3. Заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту» (1060 -12), «Про загальну середню освіту» (651 - 14), іншими законодавчими актами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, прийнятими відповідно до Конституції (254к96 - ВР) та законів України, Кабінету Міністрів України, наказами МОН України, інших центральних органів виконавчої влади, рішенням місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою кабінету Міністрів України від  27 серпня 2010 р. № 778, цим Статутом.

 1.4. Заклад заснований на засадах спільної форми територіальної громади Тульчинського району.

 

1.5. Заклад є юридичною особою, має штамп, печатку.

1.6. Тип закладу визначений Законом України «Про загальну середню освіту» відповідно до освітнього рівня, здобуття якого забезпечується закладом, та особливостей учнівського контингенту: загальноосвітня школа І-ІІ ступенів.

 1.7. Створення, реорганізація та ліквідація загальноосвітнього навчального закладу здійснюється відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту» у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

 

1.8. Класи у закладі формуються за погодженням з відділом освіти Тульчинської районної державної адміністрації згідно з нормативами їх наповнюваності, встановленими законодавством, з урахуванням наявності приміщень, що відповідають санітарно – гігієнічним вимогам для здійснення навчально  – виховного процесу, та відповідно до кількості поданих заяв про зарахування до закладу.

 

В разі, коли кількість дітей менша за визначену нормативами їх наповнюваності, заклад організує заняття за індивідуальною формою навчання.

 

1.9. З урахуванням потреб населення та місцевих умов заклад приймає рішення про створення груп подовженого дня.

Заклад приймає рішення про створення класів з поглибленим вивченням предметів, спеціальних та інклюзивних класів для навчання дітей з особливими освітніми потребами за погодженням з відділом освіти Тульчинської районної державної адміністрації.

1.10. Індивідуальне навчання та навчання екстерном у закладі організовуються відповідно до положень про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах та екстернат у системі загальної середньої освіти, затверджених МОН.

1.11. Поділ класів на групи для вивчення окремих предметів у закладі здійснюється згідно з нормативами, встановленими МОН України.

ІІ Зарахування учнів   до Холодівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів, їх відрахування

2.1.Рішенням сесії Холодівської сільської ради за школою закріплена

  відповідна територія обслуговування і до початку навчального року беруться на облік учні, які мають   відвідувати школу.

 

2.2. Зарахування учнів   до всіх класів закладу здійснюється без проведення конкурсу і, як правило, відповідно до території обслуговування.

 

2.3. Керівник закладу зобов’язаний вжити заходів до ознайомлення дітей та їх батьків або осіб, які їх замінюють, з порядком зарахування до закладу, його статутом, правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію навчально – виховного процесу.

2.4. Зарахування учнів до закладу здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом його керівника.

         Для зарахування учня до закладу батьки або особи, які їх замінюють, подають заяву, копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку встановленого зразка, особову справу (крім дітей, які вступають до першого класу), до навчального закладу ІІІ ступеня – документ про відповідний рівень освіти.

         До першого класу зараховуються, як правило, діти з шести років.

2.5. Іноземні громадяни та особи без громадянства зараховуються до закладу відповідно до законодавства та міжнародних договорів.

 2.6. Переведення учнів   закладів до наступного класу здійснюється у порядку, встановленому МОН України.

        У разі вибуття учня з населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу заяву із зазначенням причини вибуття та довідку з навчального закладу, до якого переходить дитина.

ІІІ. Організація навчально – виховного процесу у  Холодівській загальноосвітній школі І – ІІ ступенів

 3.1. Навчаьно – виховний процес у закладі здійснюється відповідно до робочих навчальних планів, складених на основі типових навчальних планів, затверджених МОН України.

 

       У робочому навчальному плані закладу з урахуванням його типу та профілю навчання конкретизується варіативна частина державних стандартів освіти.

         Індивідуалізація і диференціація навчання у закладі забезпечуються шляхом реалізації інваріантної та варіативної частини.

3.2. Робочі навчальні плани закладу затверджуються  начальником відділу освіти Тульчинської районної державної адміністрації.

 

3.3. Заклад забезпечує відповідність базового  рівня загальної середньої освіти державним стандартам освіти, єдність навчання і виховання.

 3.4. Заклад працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф МОН, і забезпечує виконання навчально – виховних завдань на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.

 

3.5. Заклад обирає форми, засоби і методи навчання та виховання відповідно до Законів України «Про освіту» (1060 -12), «Про загальну середню освіту» (651 -14) та свого статуту з урахуванням специфіки закладу, профілю та інших особливостей організації навчально – виховного процесу.

 3.6. Навчально – виховний процес у закладі здійснюється за груповою та індивідуальною формою навчання.

 3.7 Навчальний рік у закладі починається 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

 3.8. Структура навчального року (тривалість навчальних занять, поділ на семестри та режим роботи) встановлюються закладом у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом, за погодженням з  відділом освіти Тульчинської районної державної адміністрації.

 У  разі виникнення екологічного лиха та епідемій при спільному рішенні  сільської ради та  відділу освіти Тульчинської районної державної адміністрації може встановлюватися особливий режим роботи закладу, який погоджується з органами державної санітарно – епідеміологічної служби.

3.9. Загальна тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

 3.10. Тривалість уроків у закладі становить: у 1-му класі – 35 хвилин, у 2-4-х класах – 40 хвилин, у 5 – 9-х класах – 45 хвилин.

          Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відділом освіти Тульчинської районної державної адміністрації та державної санітарно-епідеміологічної служби.

3.11. Для учнів 5 – 9-х класів допускається проведення підряд двох уроків під час лабораторних і контрольних робіт, написання творів, а також уроків трудового навчання. 

3.12. Заклад може обрати інші, крім уроку, форми організації навчально – виховного процесу.

3.13. Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреби в організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менш як 10 хвилин, великої перерви (після другого або третього уроку) – 20 хвилин.

 

3.14. Розклад уроків складається відповідно до робочого навчального плану закладу з дотриманням педагогічних та санітарно – гігієнічних вимог, погоджується профспілковим комітетом і затверджується керівником закладу.

 3.15. Відволікання учнів від навчальних занять для провадження інших видів діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством).

3.16. Залучення учнів до видів діяльності, не передбачених навчальною програмою та робочим навчальним планом закладу, дозволяється лише за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

 3.17  . Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно – гігієнічних вимог з урахуванням вимог навчальних програм та індивідуальних особливостей учнів.

 

Домашні завдання учням 1-х класів не задаються.

 

ІV. Оцінювання навчальних досягнень учнів   у  Холодівській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів

 

4.1. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів   закладу визначаються МОН України.

 

4.2. Облік навчальних досягнень учнів   протягом навчального року здійснюється у класних журналах, інструкції про ведення яких затверджуються МОН України.

Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів.

 

4.3. У першому класі дається словесна характеристика  навчальних досягнень учнів. За рішенням педагогічної ради навчального закладу може надаватися словесна  навчальних досягнень учнів другого класу.

        

         У наступних класах оцінювання здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів, затверджених МОН України.

 

4.4. Заклад може використовувати інші системи оцінювання навчальних досягнень учнів  за погодженням  з  відділом освіти Тульчинської райдержадміністрації. При цьому оцінки з навчальних предметів за семестри, рік, результати державної підсумкової атестації переводяться у бали відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.

 

 

4.5. Навчання у випускних (4-х, 9-х) класах закладу завершується державною підсумковою атестацією. Зміст, форма і порядок державної підсумкової атестації визначаються МОН України.

 

         В окремих випадках учні за станом здоров’я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється МОН України та МОЗ України.

 

4.7. Учні початкової школи, які протягом одного року навчання не засвоїли програмний матеріал, за поданням педагогічної ради та згодою батьків (осіб, які їх замінюють) направляються для обстеження фахівцями відповідної психолого – медико – педагогічної консультації. За висновками зазначеної консультації такі учні можуть продовжувати навчання в спеціальних школах (школах-інтернатах) або навчатися за індивідуальними навчальними планами і програмами за згодою батьків ( осіб, які їх замінюють).

 

4.8. Учні початкової школи, які через поважні причини (хвороба, інші обставини) за результатами річного оцінювання не засвоїли скориговану до індивідуальних здібностей навчальну програму, можуть бути, як виняток, залишені для повторного навчання у тому самому класі за рішенням педагогічної ради та за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

 

4.9. За результатами навчання учням (випускникам) видається відповідний документ (табель, свідоцтво про базову загальну середню освіту). Зразки документів про базову та повну загальну середню освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України.

 

4.10. Учням, які закінчили основну школу (9-й клас), видається свідоцтво про базову загальну середню освіту.

 

         Свідоцтво про базову загальну середню освіту дає право на вступ до школи ІІІ ступеня, професійно – технічного навчального закладу, вищого навчального закладу І-ІІ рівня акредитації.

 

4.11.  Випускникам 9- го класу, які не атестовані хоча б з одного предмета, видається табель успішності.

 

         Учні, які не отримали документи про освіту, можуть продовжити навчання екстерном.

Обстеження фахівцями відповідної психолого-медико-педагогічної  консультації. За висновками зазначеної консультації такі учні можуть продовжувати навчання у спеціальних школах (школах-інтернатах) або навчатися за індивідуальними навчальними планами і програмами за згодою батьків(осіб, які їх замінюють ).

 

4.13. За  досягнення високого рівня у навчанні учні 2-8-х класів можуть нагороджуватися похвальним листом «За високі досягнення у навчанні». За  за навчальні досягнення високого рівня випускникам закладу ІІ ступеня видається свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою. Порядок нагородження учнів   встановлюється МОН України.

 

4.14. Свідоцтва про базову загальну середню освіту  та відповідні додатки до них реєструються у книзі обліку та видачі зазначених документів.

 

         Контроль за дотриманням порядку видачі випускникам свідоцтв, похвальних   листів здійснюється МОН, іншими центральними органами виконавчої влади, до сфери управління яких належать заклади, відділом освіти Тульчинської райдержадміністрації.

 

 

 

V. Виховний процес у  Холодівській загальноосвітній школі І – ІІ ступенів

 

 

 

 

 

5.1. Виховання учнів  у  школі здійснюється під час проведення уроків, у процесі позаурочної та позашкільної роботи.

 

5.2. Цілі виховного процесу  у закладі визначаються на основі принципів, закладених у Конституції України та законах України, інших нормативно- правових актах..

 

5.3. У закладі забороняється утворення та діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.

         Примусове залучення учнів  закладу до вступу в будь-які об’єднання громадян, громадські, громадсько-політичні, релігійні організації і воєнізовані формування, також до діяльності в зазначених організаціях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях забороняється.

 

5.4. Дисципліна в закладі дотримується на основі взаємоповаги усіх учасників навчально-виховного процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку та статуту навчального закладу.

 

         Застосування методів фізичного та психічного насильства до учнів забороняється.

 

  

VІ. Учасники навчально-виховного процесу у  Холодівськіій загальноосвітній школі І – ІІ ступенів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1. Учасниками навчально-виховного  процесу в  школі є учні  , педагогічні працівники,   бібліотекар, інші спеціалісти закладу, керівники, батьки або особи, які їх замінюють.

 

6.2. Статус, права та обов’язки учасників навчально-виховного процесу, їх права та обов’язки визначаються Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими актами законодавства, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010р. №778, Статутом. Правилами внутрішнього розпорядку закладу.

 

6.3. Учень  – особа, яка навчається і виховується в закладі.

 

6.4. Учні  закладу мають гарантоване державне право на:

        доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти;

        вибір форми навчання,   факультативів, спецкурсів, позакласних занять;

       безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;

       користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною,  базою закладу;

        участь у різних видах навчальної, науково- практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

       отримання додаткових, у тому числі платних, навчальних послуг;

       перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини;

       участь у роботі органів громадського самоврядування закладу;

       участь у роботі добровільних самодіяльних об’єднань, творчих студій, клубів, гуртків за інтересами тощо;

       повагу людської гідності, вільне вираження поглядів, переконань;

       захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

 

6.5. Учні закладу зобов’язані:

 

оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти;

 

підвищувати свій загальний культурний рівень;

 

брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними програмами та навчальним планом закладу, його статутом;

 

дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників;

 

виконувати вимоги педагогічних та інших працівників закладу відповідно до статуту та правил внутрішнього розпорядку закладу;

 

брати участь у різних видах трудової діяльності;

 

дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого майна, майна інших  учасників навчально-виховного процесу;

 

дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку закладу;

 

дотримуватися правил особистої гігієни.

 

6.6. Учні закладу залучаються за їх згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно корисної праці відповідно до Статуту і правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей.

 

6.7. За невиконання учасниками навчально- виховного процесу своїх обов’язків, порушення Статуту, правил внутрішнього розпорядку на них можуть накладатися стягнення відповідно до закону.

 

6.8. Педагогічним працівником повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я якої дає змогу виконувати професійні обов’язки в навчальному закладі системи загальної середньої освіти.

 

6.9. Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших працівників закладу, інші трудові відносини регулюються законодавством про працю, Законом України «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами.

 

Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається відповідно до законодавства керівником закладу, погоджується профспілковим комітетом і затверджується відділом освіти Тульчинської районної державної адміністрації.

 

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки(посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

 

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише в разі зміни кількості годин для вивчення окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням вимог законодавства про працю.

 

6.10. Керівник закладу призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, права та обов’язки яких визначаються нормативно-правовими актами МОН України, правилами внутрішнього розпорядку та Статутом закладу, посадовими інструкціями, затвердженими в установленому порядку.

 

6.11. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків крім випадків, передбачених законодавством.

 

Залучення педагогічних працівників до участі у видах робіт, не передбачених робочим навчальним планом, навчальними програмами та іншими документами, що регламентують діяльність навчального закладу, здійснюється лише за їх згодою.

 

6.12. Педагогічні працівники закладу мають право:

 

самостійно обирати форми, методи, способи навчальної роботи, не шкідливі для здоров’я учнів;

 

брати участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів закладу та інших органів самоврядування закладу, в заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи;

 

обирати форми та здійснювати підвищення своєї кваліфікації; навчатися у вищих навчальних закладах і закладах системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

 

проходити атестацію для здобуття відповідної кваліфікаційної  категорії та отримувати її в разі успішного проходження атестації;

 

проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

 

вносити керівництву закладу і органам управління освітою пропозиції щодо поліпшення навчально- виховної роботи;

 

на соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

 

об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

 

захист прав, професійної та людської честі і гідності.

 

6.13. Педагогічні працівники закладу зобов’язані:

 

забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм з дотриманням вимог Державного стандарту загальної середньої освіти;

 

контролювати рівень навчальних досягнень учнів; 

нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів критеріям оцінювання, затвердженим МОН, доводити результати навчальних досягнень учнів до відома дітей, батьків, осіб, що їх замінюють, керівника навчального закладу;

сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я;

 

виховувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

 

 дотримуватися Статуту закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови трудового договору (контракту);

 

брати участь у роботі педагогічної ради;

 

виховувати в учнів шанобливе ставлення до батьків, жінок, старших за віком осіб, повагу до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу;

 

готувати учнів до самостійного життя з дотриманням принципів взаєморозуміння, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

 

дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати особисту гідність учнів та їх батьків;

постійно підвищувати свій професійний рівень , педагогічну майстерність, рівень загальної і політичної  культури;

 

виконувати накази і розпорядження керівника навчального закладу,  відділу освіти Тульчинської райдержадміністрації, інших органів управління освітою

 

вести відповідну документацію.

 

6.14. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку закладу, не виконують посадових обов’язків, умови трудового договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи згідно із законодавством.

 

6.15. Права і обов’язки інших працівників та допоміжного персоналу регулюються трудовим законодавством та правилами внутрішнього розпорядку закладу.

 

6.16. Батьки учнів та особи, які їх замінюють, мають право:

обирати навчальний заклад та форми навчання і виховання дітей;

створювати батьківські громадські організації та брати участь у їх діяльності, обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

звертатися до відділу освіти Тульчинської райдержадміністрації,Департаменту освіти Вінницької ОДА,  керівника закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

приймати рішення про участь дитини в науковій, спортивній, трудовій, пошуковій та інноваційній діяльності закладу;

брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази закладу;

на захист законних інтересів дітей в органах громадського самоврядування закладу та у відповідних державних, судових органах.

 

6.17. Батьки та особи, які їх замінюють, є відповідальними за здобуття дітьми  базової середньої освіти, їх виховання і зобов’язані:

 

створювати умови для здобуття дитиною  базової загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

            забезпечувати дотримання дітьми вимог Статуту закладу;

             поважати честь і гідність дитини та працівників закладу;

постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей. Створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

             виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя. Шанобливе ставлення до  Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов, повагу національної історії, культури, цінностей інших народів;

         виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

 

           У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обовязків, передбачених законодавством, заклад може порушувати в установленому порядку клопотання про відповідальність таких осіб. У тому числі позбавлення їх батьківських прав.

 

 

 

VІІ. Управління Холодівською загальноосвітньою школою І – ІІ ступенів

7.1. Керівництво закладом здійснює його директор. Керівником закладу може бути громадянин України, який має вищу освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як три роки, успішно пройшов атестацію керівних кадрів навчальних закладів у порядку, встановленому МОН України.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 827 призначення директора відбувається на конкурсній основі.

 

7.2. Керівник закладу і його заступники призначаються на посаду та звільняються з посади відділом освіти Тульчинської районної державної адміністрації згідно із законодавством.

 

7.3. Керівник закладу:

 

здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

 

організовує навчально-виховний процес;

забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів;

 

відповідає за дотримання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

 

створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

 

забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, вимог техніки безпеки;

 

розпоряджається в установленому порядку майном закладу та його коштами;

 

підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно –експериментальної роботи педагогів;

 

сприяє залученню діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій до навчально-виховного процесу, керівництва учнівськими об’єднаннями за інтересами;

 

забезпечує реалізацію права учнів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

 

вживає заходів до запобігання вживання учнями алкоголю, наркотиків;

 

контролює організацію харчування і методичного обслуговування учнів;

 

видає у межах своєї компетенції накази та усні розпорядження і контролює їх виконання;

 

щороку звітує про свою роботу на загальних зборах   колективу школи та батьківської громадськості.

 

7.4. Керівник закладу є головою педагогічної ради – постійно діючого колегіального органу управління закладом.

 

7.5. Засідання педагогічної ради проводяться у міру потреби, але не менш як чотири рази на рік.

 

7.6.Педагогічна рада розглядає питання:

 

удосконалення  методичного забезпечення навчально – виховного процесу;

 

планування та режиму роботи закладу;

 

варіативної складової робочого навчального плану;

 

переведення учнів (вихованців) до наступного класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;

 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження у навчально – виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

 

участі в інноваційній та експериментальній діяльності закладу, співпраці з вищими навчальними закладами та науковими установами;

 

морального та матеріального заохочення учнів (вихованців) та працівників закладу;

 

морального заохочення батьків та осіб, що їх замінюють, та громадських діячів, які беруть участь в організації навчально-виховного процесу;

 

притягнення до дисциплінарної відповідальності   працівників закладу за невиконання ними своїх обов’язків;

 

педагогічна рада розглядає також інші питання, пов’язані з діяльністю закладу.

 

7.7. Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори його колективу, що скликаються не менш як один раз на рік.

 

Порядок скликання, повноваження, чисельність, склад загальних зборів колективу визначаються статутом закладу і колективним договором.

 

Загальні збори заслуховують звіт директора про здійснення керівництва закладом, розглядають питання навчально – виховної, методичної, економічної і фінансово – господарської діяльності закладу.

 

7.8. У закладі за рішенням загальних зборів створюється і діє рада закладу, учнівський комітет, батьківський комітет, методичні об’єднання, комісії, які у своїй роботі керуються відповідними Положеннями затвердженими МОН України.

 

7.9. У період між загальними зборами діє рада школи.

 

7.9.1. Метою діяльності Ради школи є:

 

сприяння демократизації і гуманізації навчально – виховного процесу;

 

об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку навчального закладу та удосконалення навчально-виховного процесу;

 

формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління навчальним закладом;

розширення колегіальних форм управління навчальним закладом;

 

підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально – виховного процесу;

 

7.9.2. Основними завданнями ради школи є:

підвищення  ефективності навчально – виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

 

визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку навчального закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

 

формування навичок здорового способу життя;

 

створення належного педагогічного клімату в закладі;

 

сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;

 

підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно – експериментальної роботи педагогів;

 

сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;

 

підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;

 

ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;

 

стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

 

зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та загальноосвітнім навчальним закладом з метою забезпечення єдності навчально – виховного процесу;

 

7.9.3. До ради школи обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами загальноосвітнього навчального закладу.

 

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами.

На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

 

7.9.4. Рада школи діє на засадах:

 

пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

дотримання вимог законодавства України;

колегіальності ухвалення рішень;

добровільності і рівноправності членства;

гласності.

 

Рада школи працює за планом, що затверджується загальними зборами.

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора навчального закладу, власника (засновника), а також членами ради.

Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менш двох третин її членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

Рішення ради, що не суперечить чинному законодавству та Статуту навчального закладу, доводяться в 7-й денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

У разі незгоди адміністрації навчального закладу з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.

До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету навчального  закладу.

 

7.9.5. Очолює раду навчального закладу голова, який обирається із складу ради.

Голова ради може бути членом педагогічної ради.

Головою ради не можуть бути директор та його заступники.

Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісії і зміст їх роботи визначаються радою.

Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності навчального закладу, пов’язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведення оздоровчих та культурно-масових заходів.

 

7.9.6. Рада навчального закладу:

організовує виконання рішень загальних зборів;

 

вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

 

спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи навчального закладу та здійснює контроль за його виконанням;

 

разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту навчального закладу;

 

затверджує режим роботи навчального закладу;

 

сприяє формуванню мережі класів навчального закладу, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

 

приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників навчального закладу золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» або срібною медаллю «За досягнення у навчанні» та нагородження учнів похвальними листами «За високі досягнення у навчанні»;

 

разом з педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденцій розвитку регіону, суспільства і держави;

 

погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;

 

заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

 

бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителя;

 

виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;

 

виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

 

вносить на розгляд педагогічної ради та  відділу світи Тульчинської райдержадміністрації пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

 

ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

 

сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;

 

розподіляє і контролює кошти фонду загального обов’язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням (вихованцям);

 

розглядає питання родинного виховання;

 

бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;

 

сприяє педагогічній освіті батьків;

 

сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

 

розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти учнями;

 

організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;

 

розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи навчального закладу;

 

вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

 

може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи.

Склад комісії та зміст їх роботи визначаються радою.

 

VІІІ. Матеріально-технічна база та фінансово-

господарська діяльність

 

8.1. Матеріально-технічна база закладу включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності.

 

8.2. Майно, закріплене за закладом, належить до спільної власності територіальної громади села Холодівки, Тульчинського району, знаходиться в оперативному управлінні та не може бути вилученим, якщо інше не передбачено законодавством.

 

8.3. Фінансування закладу здійснюється  відділом освіти тульчинської РДА.

8.4. Фінансово-господарська діяльність закладу проводиться відповідно до Бюджетного кодексу України (2456-17), Законів України «Про освіту» (1060-12), «Про загальну середню освіту» (651-14) та іншими нормативно-правовими актами.

 

8.5. Джерелами фінансування закладу є:

         кошти районного бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення навчального процесу в обсязі, визначеному Державним стандартом загальної середньої освіти;

 

         кошти, отримані від оренди приміщень;

 

         благодійні внески юридичних та фізичних осіб;

         інші джерела, не заборонені законодавством.

 

8.6.         Бухгалтерський облік здійснюється централізованою бухгалтерією відділу освіти Тульчинської РДА.

 

8.7.         Заклад має право згідно із законодавством придбавати та орендувати необхідне обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, фінансувати за рахунок власних коштів заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов працівників закладу.

 

8.8.         Звітність про господарську діяльність закладу ведеться відповідно до законодавства.

ІX. Міжнародне співробітництво

 

9.1. Заклад за наявності належної  матеріально-технічної та соціально-культурної бази, відповідного фінансування має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

 

         Заклад має право відповідно до законодавства укладати договори про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

 

9.2. Участь закладу у міжнародних програмах, проектах, учнівському та педагогічному обміні здійснюється відповідно до законодавства.

 

X. Контроль за діяльністю  Холодівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів.

 

 

 

 

 

10.1. Державний контроль за діяльністю закладу здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері загальної середньої освіти.

 

10.2. Державний контроль за навчально – виховною діяльністю закладу здійснюють МОН, інші центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належить заклад, Державна інспекція навчальних закладів при МОН, Департамент овіти Вінницької ОДА,  відділ освіти Тульчинської РДА.

 

10.3. Основною формою державного контролю за діяльністю закладу є державна атестація закладу, яка проводиться не рідше ніж один раз на десять років у порядку, встановленому МОН.

 

10.4. Позачергова атестація проводиться, як виняток, лише за рішенням МОН за поданням органу громадського самоврядування закладу або відповідного органу управління освітою.

 

10.5. Атестованому закладу, що здійснює підготовку за рівнем базової загальної середньої освіти, підтверджується право видачі документів про освіту державного зразка.

 

10.6. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) закладу з питань, пов’язаних з навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність таких перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше як два рази на рік. Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною роботою закладу, проводяться  відділом освіти Тульчинської РДА відповідно до законодавства.